بسم الله الرحمن الرحیم

                                  

 

چه خوش  بود وقتی می دیدی که مردم  بسیاری آمده بودن فقط برای اینکه دل رهبرشان را شاد کنند

ای کاش برخی مسئولین یاد بگیرند این مرام و رسم دلدادگی را...

ای کاش منتخبین ملت هم، قدر بدانند این رای اعتماد مردم را...